Verkoopvoorwaarden

VOORAFGAAND

De bestelling zoals beschreven in de dienstaanbieding en in de bestelbon is onderworpen aan de hieruit voortvloeiende algemene voorwaarden, met uitzondering van alle andere. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten, tenzij anders bepaald.

 

  1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

“NEO Group” betekent NEO Group SA;

“Klant” betekent de medecontracterende partij die de diensten van NEO Group vraagt zoals beschreven en geïdentificeerd in de Bijzondere Voorwaarden;

“Partijen” betekent gezamenlijk NEO Group en de Klant;

“Partij” betekent een van de Partijen waaraan afzonderlijk wordt verwezen;

“Contract” betekent de volledige contractuele relatie tussen de Partijen en waarvan de inhoud is opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden en de huidige Voorwaarden;

“Bijzondere Voorwaarden” betekent het eventuele aanvullende document waarin de Bijzondere Voorwaarden worden vermeld zoals ondertekend door de Partijen;

 

2. DUUR EN ONTBINDING

2.1 Het contract treedt in werking op de datum van ondertekening van de Bijzondere Voorwaarden en blijft van kracht tot (i) de volledige uitvoering van alle diensten die door NEO Group moeten worden geleverd, of (ii) de voortijdige beëindiging van het contract zoals hierna voorzien.

2.2 Elke Partij heeft het recht om het Contract voortijdig te beëindigen via een aangetekende brief in geval van schending door de andere Partij van enige bepaling, voorwaarde of verplichting die is voorzien in het contract en dat er geen oplossing (voor zover een dergelijke oplossing mogelijk is) kon worden gevonden binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving waarin een dergelijke schending door de andere partij wordt vastgesteld.

2.3 Elke Partij heeft het recht om het Contract om welke reden dan ook op elk moment op te zeggen via een aangetekende brief met een opzegtermijn van twee maanden na de kennisgeving.

2.4 Elke Partij heeft het recht om het Contract zonder voorafgaande kennisgeving per aangetekende brief te beëindigen in geval van faillissement, stopzetting van betalingen of organisatie van faillissement van de andere partij of om enige andere reden die ernstig inbreuk zou kunnen maken op haar rechten.

2.5 De beëindiging van het Contract doet geen afbreuk aan de reeds verworven rechten van de partijen op de datum van beëindiging.

2.6 Op de effectieve datum van beëindiging van het Contract zullen alle wettelijke verplichtingen, rechten en plichten die daaruit voortvloeien, eindigen, behalve:

(a) de Klant blijft verplicht om elke uitstaande saldo te betalen aan NEO Group voor reeds geleverde diensten in uitvoering van het Contract;

 

3. TERMIJNEN

3.1 Als een termijn bindend is, moet dit duidelijk worden gespecificeerd op de bestelbon en door ons worden aanvaard. In dat geval kan de koper, wanneer de levering wordt vertraagd door onze schuld, aanspraak maken op een schadevergoeding die echter beperkt zal zijn tot 10% van de prijs van de niet-uitgevoerde of binnen de termijn niet geleverde dienst of product.

3.2 In elk geval wordt de termijn opgeschort in geval van overmacht, niet-betaling en wijziging van de bestelling tijdens de levering.

 

4. LEVERING – VOORZIENING

Als de koper nalaat of weigert de bestelde producten of diensten in ontvangst te nemen, behoudt NEO GROUP zich het recht voor om uitvoering van het contract te eisen of het contract als van rechtswege ontbonden te beschouwen indien de koper niet binnen 10 kalenderdagen na ingebrekestelling de producten of diensten in ontvangst neemt. In dit laatste geval zal de koper automatisch een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de verkoopprijs 10 kalenderdagen na de kennisgeving van deze beëindiging.

 

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD – RISICOOVERDRACHT

NEO GROUP blijft eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs en zijn accessoires. Het risico gaat echter over bij de levering, zodat de koper als enige verantwoordelijk blijft voor het verlies of de vernietiging, zelfs door overmacht of toevallige gebeurtenis, van de verkochte producten.

 

6. BETALINGEN

6.1 Tenzij anders bepaald, zijn onze prijzen exclusief BTW en andere belastingen. Ze omvatten geen transportkosten, die afzonderlijk in rekening worden gebracht.

(a) De facturen van NEO Group zijn contant betaalbaar op ons hoofdkantoor, tenzij anders bepaald op de bestelbon.

(b) Elke factuur die niet binnen acht dagen na de vervaldag wordt betaald, leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot een vergoeding om de incassokosten te dekken, vastgesteld op een forfaitair bedrag van 10% (tien procent) van het totale factuurbedrag.

6.2 Het factuurbedrag wordt bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de nalatigheidsrente van 15% per jaar. In geval van niet-betaling op de vervaldag behoudt NEO Group zich uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering van de prestaties op te schorten. Het opschorten van de prestaties ontslaat de klant niet van de verplichting om de volledige verschuldigde bedragen en de toegepaste verhogingen te betalen.

 

7. GARANTIE

7.1 De producten worden geacht door de koper te zijn goedgekeurd uiterlijk vijf kalenderdagen na de levering, tenzij een specifieke en gedetailleerde klacht ons vóór het verstrijken van deze termijn per aangetekende brief wordt meegedeeld.

7.2 De goedkeuring dekt alle zichtbare gebreken en non-conformiteiten, dat wil zeggen alle gebreken die de koper bij de levering of binnen de vijf kalenderdagen daarna door een zorgvuldige en serieuze controle had kunnen ontdekken. Bovendien moet de koper, op straffe van verval, de verborgen gebreken die hij heeft ontdekt binnen een maand na hun ontdekking per aangetekende brief aan NEO GROUP melden.

7.3 Onze garantie is beperkt voor Proximus-producten tot die welke door de fabrikant wordt verleend. Zij zal in ieder geval beperkt zijn tot onze keuze tot gratis reparatie of vervanging van defecte producten. In geen geval worden deze vergoed.

7.4 Ten slotte is de garantie niet van toepassing in geval van onbedoelde schade aan het product, pogingen tot reparatie van het product door de koper of een derde partij, schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, een ongeluk, een natuurramp, schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of elk ander gebruik dat niet conform is met de instructies van de fabrikant of NEO GROUP.

 

8. ANNULERING – BEËINDIGING – ONTBINDING TEN KOSTE VAN DE KOPER

In geval van eenzijdige annulering door de koper van een bestelling of beëindiging van het contract ten koste van de koper, is deze laatste automatisch en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van het totale bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van NEO GROUP om de volledige schadevergoeding te eisen indien deze hoger is dan 30%.

 

9. CLAUSULES VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN

9.1 In geval van verkoop van een product of dienst aan een koper die handelt voor niet-professionele doeleinden, kan deze laatste aanspraak maken op een vergoeding gelijk aan 30% van het bestelde product of dienst bij afwezigheid van levering of uitvoering van de dienst 15 kalenderdagen na een aangetekende ingebrekestelling zonder gevolg.

9.2 Evenzo is NEO GROUP aan de koper-consument een vergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van het bestelde product of dienst in geval van eenzijdige annulering van de bestelling door NEO GROUP of beëindiging van het contract ten koste van NEO GROUP.

9.3 Ten slotte zijn de bepalingen van punt 7 van deze algemene voorwaarden slechts van toepassing op de koper-consument voor zover zij geen afbreuk doen aan de artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

 

10. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS / ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (GDPR)

NEO Group verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de Klant uitsluitend voor administratieve doeleinden te gebruiken. De Klant heeft toegang tot zijn persoonlijke gegevens op eenvoudig schriftelijk verzoek. De informatie met betrekking tot creditcardnummers en bankgegevens zal uitsluitend worden gebruikt in het kader van de betaling van de overeengekomen prijs.

 

11. OVERMACHT

De Partijen zullen op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor elkaar in geval van vernietiging, schade, vertraging of enig ander ongemak van deze aard dat te wijten is aan oorlog, rebellie, burgeroorlog, rellen, stakingen en arbeidsconflicten, branden en explosies, aardbevingen, overstromingen, droogte of slecht weer, vorderingen of andere acties of bevelen opgelegd door een of ander deel van de overheid of door een gemachtigde instantie.

 

12. WIJZIGING

Geen enkele wijziging, opzegging of afstand van enige bepaling van dit Contract zal bindend zijn voor een van de Partijen, tenzij schriftelijk bewezen en ondertekend door een persoon die gemachtigd is door de betrokken Partij.

 

13. AFSTAND

Het niet eisen door een Partij van de uitvoering van een bepaling van het Contract of het niet uitoefenen van haar rechten zal niet worden beschouwd als een afstand van die bepaling of een afstand van de uitoefening van die rechten, die bepalingen of rechten blijven volledig van kracht en met alle gevolgen. De enige of gedeeltelijke uitoefening door een van de Partijen van een van haar rechten belet niet de latere en herhaalde uitoefening of de uitoefening van een ander van haar rechten.

 

14. SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden of de Bijzondere Voorwaarden of een bijlage of document bij deze voorwaarden ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal deze bepaling in die mate worden gescheiden van de resterende bepalingen, die volledig geldig blijven binnen de ruimste grenzen die de wet toelaat.

 

15. OVERDRACHT

Onverminderd de onderaannemers die zijn aangewezen in de Bijzondere Voorwaarden, kan geen van de partijen enige rechten of verplichtingen onder dit akkoord geheel of gedeeltelijk overdragen, overdragen, in rekening brengen, belasten of verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

 

16. ONAFHANKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN

Elke Partij handelt onafhankelijk in het kader van de uitvoering van dit contract en niet als werknemer of agent van de andere Partij, en geen van de Partijen zal verplichtingen van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, namens de andere Partij aannemen of de andere Partij op enige wijze binden of verplichten.

 

17. VOLLEDIGHEID

Het Contract zoals gedefinieerd in de Bijzondere Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, inclusief alle documenten die de partijen zijn overeengekomen, vormen de enige en unieke overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle andere overeenkomsten tussen de partijen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp van het Contract. Er zijn geen andere afspraken, overeenkomsten of afspraken, expliciet of impliciet, dan die welke uitdrukkelijk in dit document zijn opgenomen.

 

  1. KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen van een Partij in het kader van dit contract worden geacht correct te zijn bezorgd als ze schriftelijk zijn en worden afgeleverd, hetzij persoonlijk met een ontvangstbewijs, hetzij per aangetekende brief, of per fax op het adres dat is vermeld op de eerste pagina van dit Contract of op een adres dat door de andere Partij wordt aangewezen.

 

19. VERTROUWELIJKHEIDSOVEREENKOMST

De Partijen komen overeen dat de bepalingen van elke geheimhoudingsovereenkomst waaraan zij gebonden zijn, volledig van kracht blijven gedurende de looptijd van het Contract.

 

20. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

De totstandkoming, geldigheid en uitvoering van dit Contract worden in alle opzichten beheerst door het Belgisch recht. Elk conflict met betrekking tot dit Contract valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Luik.